Participatiewet over scholing

Onderzoeken scholingsmogelijkheden

Op grond van wetgeving Participatiewet (artikel 13 lid 2 onder c) hebben jongeren tot 27 jaar geen recht op bijstand als er nog scholingsmogelijkheden zijn. Hierbij gaat het om regulier (door de overheid gesubsidieerd) onderwijs. In de praktijk zal dit vaak inhouden een opleiding op WO, HBO of MBO (BOL of BBL) niveau.

De wetgever heeft namelijk als stelregel dat jongeren onder de 27 jaar niet in de bijstand horen, tenzij het echt niet anders kan (bijvoorbeeld als gevolg van medische belemmeringen). Het maakt daarbij niet uit of een jongere al een eerdere opleiding heeft afgerond. In de praktijk zijn er per kalenderjaar twee mogelijke momenten om te starten met school, namelijk februari en september.

In verband met bovenstaande geldt voor de jongere de verplichting om de eigen scholingsmogelijkheden te onderzoeken. Van jongeren wordt verwacht dat zij zelf hun scholingsmogelijkheden onderzoeken en actie ondernemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Contact opnemen met scholen MBO, HBO of WO (waaronder het verkrijgen van een bindend studieadvies);
  • Contact opnemen met DUO (recht op studiefinanciering);
  • Zoeken naar een MBO BBL stageplek (als eerder is vastgesteld dat MBO BOL geen optie is);
  • Contact opnemen met RMC trajectbegeleider voor nader advies;
  • Het advies van een onafhankelijke partij waaruit blijkt dat er geen scholing meer kan worden gevolgd op grond van medische belemmeringen of andere problematiek.

Naast eigen inzet kan de jongere van de gemeente hulp krijgen via:

  • Het jongerenloket Winsum, waaronder een scholingsadviseur;
  • Een trajectbegeleider RMC;
  • Werkcoach;
  • Diverse trainingen, workshops en trajecten gericht op het vinden van scholing (vraag na bij de werkcoach).

Zelf aantonen

Als scholing voor de jongere geen optie meer is, moeten zij dit zelf gemotiveerd kunnen aantonen. De gemeente zal dan beoordelen of de jongere bijstand kan blijven ontvangen.

Indien de jongere geen nadere informatie verstrekt m.b.t. scholingsmogelijkheden, dan wordt de uitkering met ingang van februari of september van het betreffende jaar beëindigd. Hierover ontvangt de jongere dan nog apart bericht. In dat geval kan de jongere in de toekomst (tot 27 jaar) ook geen nieuwe bijstandsuitkering krijgen, tenzij er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

De werkcoach zal regelmatig contact met de jongere opnemen om de stand van zaken m.b.t. de scholingsmogelijkheden te bespreken. Dit zal eventueel in overleg met het RMC zijn.